اداره ملی امتحانات

  • مدیریت عمومی اعتباردهی نهاد های تحصیلات عالی دولتی [ بست 4]
  • مدیریت عمومی انکشاف معیارها ، استندردها و احصائیه [ بست 4]
  • کارشناس اعتباردهی نهاد های تحصیلات عالی دولتی [ بست 4]
  • کارشناس حمایت و ترویج اعتباردهی درنهادهای تحصیلات عالی دولتی [ بست 4]