اداره ملی امتحانات

 • مدیریت عمومی آرشیف [ بست 4]
 • مدیریت عمومی اسناد و ارتباط [ بست 4]
 • مدیریت تنظيم اسناد و مصوبات [ بست 4]
 • کارشناس اسناد جاری آرشیف [ بست 4]
 • کارشناس مخزن آرشیف [ بست 4]
 • مدیریت پذیرش [ بست 5]
 • کارشناس پیشنهادت [ بست 4]
 • مدیر ثبت و تکثیر آرشیف [ بست 5]
 • مدیر حفظی ه [ بست 5]
 • مامور اسناد [ بست 6]
 • کارشناس مصوبات [ بست 4]
 • مدیریت ثبت پیشنهادات ریاست جمهوری ونماینده ها [ بست 5]