اداره ملی امتحانات

قوانین و مقررات

نام لایحه
  •     لایحه امتحانات موسسات تحصیلات عالی
  •     لایحه امتحانات شمول در موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی
  •     لایحه تحصیلات دوره ماستری
  •     لایحه نظارت و ارزیابی از موسسات تحصیلات عالی خصوصی
  •     لایحه فعالیت های اکادمیک اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی
  •     لایحه نظم و دسپلین
  •     لایحه شمولیت در کادر علمی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی
  •     لایحه نشریه های علمی موسسات تحصیلات عالی افغانستان
  •     لایحه تضمین کیفیت و اعتبار دهی
  •     لایحه توزیع و استفاده از بورسهای تحصیلی و تحصیلات عالی در خارج
  •    طرزالعمل پذیرش فارغان لیسه ها و انستیتوت های مسلکی و تخنیکی در پوهنتون ها و موسسا
  •     طرزالعمل آموزش نیمه حضوری و غیر حضوری و ارزیابی اسناد آن
  •     طرزالعمل منفکی پوهنتون ها موسسات عالی و نیمه عالی
  •     طرزالعمل ارزیابی معیار های علمی اداری و زیر بنایی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات ع
  •     طرزالعمل توزیع دیپلوم ها به فارغان موسسات تحصیلات عالی افغانستان و فارغان خارج
  •     طرزالعمل اصلاح نام و فارغان موسسات تحصیلات عالی
  •     مقرره ارزیابی اسناد تحصیلی
  •     مقرره تحصیلات عالی شبانه
  •     لایحه ی سیستم کریدت مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان برای دوره ی تحصیلی لیسانس
  •     طرزالعمل تبدیلی محصلان پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی سال 1394
  •     لایحه ی تبدیلی ها برای دوره ی تحصیلی لیسانس مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان
  •     پالیسی تحقیقات علمی تحصیلات عالی افغانستان
  •     طرزالعمل تبدیلی های محصلان پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی سال ۱۳۹۵
  •     چارچوب ارتقای کیفیت و اعتبار دهی
  •     پلان استراتیژیک پوهنتون کابل
  •     پلان استراتیژیک پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی
  •     پلان استراتیژیک پوهنتون طبی کابل
  •     رهنمود ساختاری و وظیفوی برنامه های ارتقای کیفیت
  •     پالیسی منع تبعیض ، آزارواذیت جنسی درنهاد های تحصیلات عالی
  •     پالیسی آموزش الکترونیکی در تحصیلات عالی افغانستان