اداره ملی امتحانات

 • آمریت پوهنحی های شبانه و تحصیل از راه دور [ بست 3]
 • آمریت تحقیق و ماستری [ بست 3]
 • امریت نصاب تحصیلی (کریکولم) [ بست 3]
 • آمریت تقنین و انکشاف موسساتی [ بست 3]
 • کارشناس تحصیل از راه دور [ بست 4]
 • کارشناس برنامه های شبانه [ بست 4]
 • کارشناس تحقیق [ بست 4]
 • کارشناس برنامه های ماستری [ بست 4]
 • کارشناس نصاب تحصیلی [ بست 4]
 • کارشناس کتب و مواد درسی [ بست 4]
 • کارشناس تقنین [ بست 4]
 • کارشناس انکشاف موسساتی [ بست 4]