اداره ملی امتحانات

 • مدیریت اجرائیه [ بست 5]
 • امریت تقرر و انفکاک استادان [ بست 3]
 • آمریت ترفیعات علمی استادان بست [ بست 3]
 • مدیریت عمومی تقرر و انفکاک استادان نهادهای خصوصی [ بست 4]
 • مدیریت عمومی تقرر و انفکاک استادان [ بست 4]
 • مدیریت عمومی بررسی پیشنهاد موضوعات علمی [ بست 4]
 • مدیریت عمومی بررسی ترفیعات علمی استادان [ بست 4]
 • مدیریت تقرر و انفکاک استادان [ بست 5]
 • کارشناس بررسی پیشنهاد علوم اجتماعی [ بست 4]
 • کارشناس بررسی پیشنهاد علوم طبیعی [ بست 4]
 • کارشناس بررسی ترفیع علمی علوم اجتماعی [ بست 4]
 • کارشناس بررسی ترفیع علمی علوم طبیعی [ بست 4]