اداره ملی امتحانات

  • مدیریت عمومی قراردادهای داخلی [ بست 4]
  • کارشناس ارزیابی قرار داد های داخلی و خارجی [ بست 4]
  • مديريت تدارکات اجناس [ بست 5]
  • مديريت عمومي تداركات امور ساختمانی [ بست 4]
  • مدیریت عمومی قرارداد های بین المللی [ بست 4]
  • مدير قراردادهای داخلی [ بست 5]
  • عضو مسلکی مناقصه و مزایده قراردادهای داخلی [ بست 4]
  • عضو مسلکی مناقصه و مزایده قراردادهای بین المللی [ بست 4]
  • مامور قرار دادهای داخلیدو [ بست 6]