اداره ملی امتحانات

  • مديريت اجرائيه [ بست 5]
  • مديريت فنی [ بست 5]
  • مامور جنسي [ بست 6]
  • داكتر داخله [ بست 4]
  • اكتر دندان[ بست 4]
  • اسيستانت جراح[ بست 5]
  • لابرانت [ بست 5]
  • فارمسست سه [ بست 4]
  • نرس سه [ بست 5]