د ازموینو ملي اداره = اداره ملی امتحانات
09 سنبله 1397

برای نخستین بار وزارت تحصیلات عالی امتحان بست های 3 و 4 اداری خویش را از طریق ریاست عمومی امتحانات کانکور، اخذ نمود.

در مراسم گشودن صندوق سوالات امتحان، معین مالی و اداری و روسای عمومی امتحانات و منابع بشری وزارت تحصیلات عالی، معاون مالی و اداری پوهنتون کابل و نماینده کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی اشتراک نموده بودند. دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی هنگام افتتاح این امتحان گفت:" این اولین بار است که امتحان بست های 3 و 4 اداری وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون های مرکزی از طریق کانکور اخذ می گردد." وی افزود:"وزارت تحصیلات عالی به شفافیت و عدالت متعهد است و باور دارد که این امتحان به شکل کاملا شفاف برگزار شده و حق به حق دار سپرده خواهند شد." معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی ضمن سپاسگزاری از همکاری ریاست های منابع بشری و ریاست عمومی امتحانات و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در این پروسه، علاوه نمود که در امتحان امروز حدود 250 تن در 36 بست اداری و مسلکی با هم به رقابت پرداخته اند. به گفته محمد مصطفی یونس زاد رییس منابع بشری وزارت تحصیلات عالی از جمله 72 بست که قبلا اعلام شده بود، 36 بست اداری و مسلکی آنان مربوط به ادارات مرکزی وزارت و پوهنتون های کابل، طبی و پولی تخنیک می باشند. قرار است که نتایج این امتحان تا هفته دیگر اعلام گردد.