ریاست عمومی امتحانات
02 قوس 1396

امتحان پوهنتون ماشال فهیم گرفته شد