اداره ملی امتحانات
28 عقرب 1396

اساتید ممتاز پوهنتون های مرکز و اعضای کمیته امتحانات کانکور، امروز از سوی سرپرست وزارت تحصیلات عالی مورد تقدیر قرار گرفتند

وی اضافه کرد که یکی از اهداف این چنین محافل ایجاد رقابت سالم علمی و اکادمیک میان نهاد های تحصیلی کشور و استادان پوهنتون ها می باشد که در نتیجه باعث تغییرات مثبت در فعالیت های نهاد های اکادمیک ،استادان، محصلان و بالاخره جامعه خواهد شد. سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت : بخاطر حقوق و امتیازات اساتید پوهنتون ها در رابطه به مقرره حقوق و امتیازات آنان تجدید نظر صورت گرفته است و همچنان با وزارت امور شهر سازی بخاطر اعمار خانه های رهایشی استادان نیز صحبت ها جریان دارد. دوکتور روشان همچنان از تلاش های اعضای کمیته امتحانات کانکور وزارت تحصیلات عالی جهت برگزاری و اخذ شفاف امتحانات کانکور در سراسر کشور نیز قدردانی نموده گفت: امیدوار هستیم بتوانیم در سال های بعدی این پروسه ملی را بیشتر از پیش، شفافتر برگزار نمایم. بعداً پوهنیار حمید الله فاروقی رئیس پوهنتون کابل از این اقدام و ابتکار مقام رهبری وزارت تحصیلات عالی سپاسگذاری نموده گفت: اگر ما بتوانیم این اقدام را به عنوان یک راه کار خوب جهت تقدیر و تحسین از کسانیکه واقعاً پیشتاز هستند و جامعه را رهنمایی می کنند ادامه دهیم، کار ارزشمندی خواهد بود. در این محفل همچنان پوهاند عبدالغیاث صافی به نمایندگی سایر استادان از رهبری وزارت تحصیلات عالی بخاطر این ابتکار شان تشکری نموده و آن را در جهت انگیزه دادن در راستای فعالیت های بیشتر استادان موثر خواند. به گفته محراب الدین صدیقی سرپرست ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی؛ یکی از فکتور های عمده و اساسی در پروسه ارتقای کیفیت و اعتباردهی تقدیر و تحسین از آنعده اساتید که در ایجاد جو کیفی نهاد های تحصیلی از خود شایستگی و پشت کار نشان داده اند می باشد، که روی این ملحوظ وزارت تحصیلات عالی شماری از استادان و اعضای کمیته کانکور را مورد تقدیر قرار داد و این روند همچنان ادامه خواهد داشت. در این محفل همچنان از سوی محصلان پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل سروده های میهنی به طور زنده نیز اجرا گردید. محفل با توزیع تقدیر نامه ها توسط سرپرست وزارت تحصیلات عالی و روسای پوهنتون های مرکز به اساتید ممتاز و اعضای کمیته امتحانات کانکور خاتمه یافت.