اداره ملی امتحانات
17 عقرب 1396

جلسه ارائه طرح تشکیل وزارت تحصیلات عالی به منظور توزیع معقول وموثر400 بست جدید در این وزارت دایرشد

این جلسه تحت ریاست داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی با اشتراک معینان، روسای ادارات مرکزی برگزار گردید. داکترعبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی، هدف این نشست را غوروبررسی روی چگونگی توزیع بست های جدید عنوان نموده، گفت بست های جدید باید بادرنظرداشت نیازمندی های اداری وعلمی پوهنتون ها و مرکز وزارت تحصیلات عالی توزیع گردد. همچنان معینان علمی و مالی و اداری روی نیازسنجی های ادارات وزارت تحصیلات عالی و واحد های دومی صحبت نموده بر توزیع معقول بست های جدید و استخدام در بست های خالی تاکید ورزیدند. در این نشست طرح جدید از جانب مسوولان ریاست منابع بشری این وزارت ارائه گردیده و در زمینه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.