اداره ملی امتحانات
09 سنبله 1397

برای نخستین بار وزارت تحصیلات عالی امتحان بست های 3 و 4 اداری خویش را از طریق ریاست عمومی امتحانات کانکور، اخذ نمود.

برای نخستین بار وزارت تحصیلات عالی امتحان بست های 3 و 4 اداری خویش را از طریق ریاست عمومی امتحانات کانکور، اخذ نمود.

ادامه
28 اسد 1397

پنج بهترین کانکور از سوی وزارت تحصیلات عالی مورد تقدیر قرار گرفت

پنج بهترین کانکور از سوی وزارت تحصیلات عالی مورد تقدیر قرار گرفت

ادامه
14 سرطان 1397

امتحان کانکور حوزه کابل آغاز شد

امتحان کانکور حوزه کابل آغاز شد

ادامه
22 ثور 1397

هیت کانکور جهت خریداری سیستم بارکود خوان

هیت کانکور جهت خریداری سیستم بارکود خوان

ادامه
02 قوس 1396

امتحان پوهنتون مارشال فهیم گرفته شد

امتحان پوهنتون مارشال فهیم گرفته شد

ادامه