ریاست عمومی امتحانات
22 ثور 1397

هیت کانکور جهت خریداری سیستم بارکود خوان

هیت کانکور جهت خریداری سیستم بارکود خوان

ادامه
02 قوس 1396

امتحان پوهنتون مارشال فهیم گرفته شد

امتحان پوهنتون مارشال فهیم گرفته شد

ادامه
28 عقرب 1396

اساتید ممتاز پوهنتون های مرکز و اعضای کمیته امتحانات کانکور، امروز از سوی سرپرست وزارت تحصیلات عالی مورد تقدیر قرار گرفتند

اساتید ممتاز پوهنتون های مرکز و اعضای کمیته امتحانات کانکور، امروز از سوی سرپرست وزارت تحصیلات عالی مورد تقدیر قرار گرفتند

ادامه
17 عقرب 1396

جلسه ارائه طرح تشکیل وزارت تحصیلات عالی به منظور توزیع معقول وموثر400 بست جدید در این وزارت دایرشد

جلسه ارائه طرح تشکیل وزارت تحصیلات عالی به منظور توزیع معقول وموثر400 بست جدید در این وزارت دایرشد

ادامه
25 میزان 1394

با تغییرات کلی در بخش مدیریتی کانکور، شاهد آغاز یک امتحان شفاف و متفاوت با سال های پارخواهیم بود

با تغییرات کلی در بخش مدیریتی کانکور، شاهد آغاز یک امتحان شفاف و متفاوت با سال های پارخواهیم بود

ادامه