اداره ملی امتحانات

  • مدیریت عمومیویب سایت [ بست 4]
  • مدیریت عمومی تنظیم امور تخنیکی کانکور [ بست 4]
  • مدیریت عمومی تنظیم دیتابیس [ بست 4]
  • مسئول انکشاف نرم افزار [ بست 5]
  • عضو مسلکی انکشاف ویب سایت [ بست 5]
  • مدیر تنظیم امور تخنیکی کانکور [ بست 5]
  • عضو مسلکی تنظیم دیتابیس [ بست 5]