اداره ملی امتحانات

  • مدير عمومي مطبعه کانکور [ بست 4]
  • مدير تنظيم سفرها هئيت [ بست 5]
  • مدير عمومي تطبيق پلان و پاليسي [ بست 4]
  • مديریت طباعتی کانکور [ بست 5]
  • مدير سنجش برآورد [ بست 5]
  • مامور تنظيم سفر و تهيه تكت [ بست 6]
  • مدير تطبيق پلان و پاليسي [ بست 5]
  • عضو طباعتی کانکور [ بست 5]