اداره ملی امتحانات

 • آمريت تخنيكي كانكور [ بست 3]
 • آمريت انسجام ونظارت امور كانكور [ بست 3]
 • مديرعمومي تخنيكي امور كانكور [ بست 4]
 • مدير عمومي چك و انتري فورمه جات [ بست 4]
 • مدير عمومي تنظيم اسناد دواطلبان كانكور [ بست 4]
 • مدير عمومي انسجام و نظارت امتحانات عمومي و متفرقه [ بست 4]
 • مدير عمومي انسجام و نظارت امتحانات شبانه اختصاصي و بورسها [ بست 4]
 • مدير تخنيكي امور كانكور [ بست 5]
 • مدیر منفکی های داوطلبان امتحانات کانکور [ بست 5]
 • عضو مسلكي چك و انتري فورمه جات 14 [ بست 5]
 • مدير تنظيم اسناد مرکز ولايات و متفرقه سه [ بست 5]
 • مدير انسجام و نظارت امتحانات عمومي و متفرقه [ بست 5]
 • مدير انسجام و نظارت امتحانات شبانه اختصاصي و بورسها [ بست 5]