اداره ملی امتحانات

  • مدیریت عمومي تبدیلی محصلان [ بست 4]
  • مدیریت عمومی امور متفرقه محصلان [ بست 4]
  • مدیریت عمومی تنظیم معرفی پرکتیکانت و ستاژران [ بست 4]
  • مدیریت تبدیلی محصلان مرکز [ بست 5]
  • مدیریت امور متفرقه مرکز [ بست 5]
  • مدیریت تبدیلی محصلان ولایات [ بست 5]
  • مدیریت امور متفرقه ولایات [ بست 5]