د ازموینو ملي اداره = اداره ملی امتحانات
24 میزان 1396

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در مورد بورسهای ماستری کشور کوریای جنوبی

وزارت محترم اقتصاد از تدویر برنامه های تحصیلی ماستری که طی سال 2018 در کشور کوریا جنوبی از طرف سازمان کولمبو پلان دایر میگردد خبر داده و خواهان معرفی کاندیدان مناسب در رشته های ذیل گردیده است. 1 . ماستری سیاست عامه(Master of Public Policy MPP) 2. ماستری سیاست انکشافی (Master of Development Policy MPM) 3. ماستری مدیریت (Master of Public Management MPM) سازمان متذکره مصارف تکت رفت وبرگشت ومواد درسی را بر عهده اشتراک کننده ، هزینه تحصیلی و مصارف محل اقامت را بدوش مرجع میزبان نموده است. قابل ذکر است قبل از تاریخ 20 اکتوبر 2017 کاندیدان واجد شرایط جهت راجستر نمودن خویش به نشانی https://www.kdischool.ac.kr مراجعه نمایند. علاقمندان بورسیه بعد از راجسترنمودن در سایت متذکره ، هارد کاپی آن را با اسناد تحصیلی خویش الی تاریخ 29 میزان 1396 به ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس تسلیم نمایند.
برای دریافت گیت لاین لینک ذیل را کلیک کنید

برای دریافت معلومات لینک ذیل را کلیک کنید