اداره ملی امتحانات
07 عقرب 1396

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورس های مقطع ماستری پروژه پروموت برای کارمندان ادارات دولتی و غیر دولتی طبقه اناث از طریق بنیاد آسیا

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورس های مقطع ماستری پروژه پروموت برای کارمندان ادارات دولتی و غیر دولتی طبقه اناث از طریق بنیاد آسیا

ادامه
24 میزان 1396

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در مورد بورسهای ماستری کشور کوریای جنوبی

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در مورد بورسهای ماستری کشور کوریای جنوبی

ادامه
10 میزان 1396

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در مورد بورس ماستری پوهنتون دارالسلام

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در مورد بورس ماستری پوهنتون دارالسلام

ادامه
28 جوزا 1396

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درموربورسیه ماستری کشور قزاقستان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درموربورسیه ماستری کشور قزاقستان

ادامه
03 جوزا 1396

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه کشور بنگله دیش

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه کشور بنگله دیش

ادامه