اداره ملی امتحانات

  • مفتش امور مالی و اداری ولایتی [ بست 4]
  • مفتش امور مالی و اداری مرکزی سه [ بست 4]