اداره ملی امتحانات

 • مدیریت عمومی بودجه [ بست 4]
 • مدیریت عمومی محاسبه قطعیه [ بست 4]
 • مدیریت عمومی محاسبه نقدی [ بست 4]
 • مدیربت بودجه عادی [ بست 5]
 • مدیربتبودجه انکشافی [ بست 5]
 • مدیریت محاسبه قطعیه عادی [ بست 5]
 • مدیریت محاسبه قطعیه انکشافی [ بست 5]
 • مدیریت عمومی محاسبه معاشات [ بست 4]
 • مدیریت واردات [ بست 5]
 • مدیریت حواله جات [ بست 5]
 • عضومسلکی بودجه عادی مرکزی[ بست 5]
 • عضومسلکی بودجه انکشافی مرکزی[ بست 5]
 • مامور قطعیه عادی و انکشافی [ بست 6]
 • مامور محاسبه معاشات [ بست 6]
 • مديريت حواله جات انكشافي [ بست 5]
 • مامورحواله متفرقه [ بست 5]
 • عضومسلکی بودجه عادی ولایتی [ بست 5]
 • عضومسلکی بودجه انکشافی ولایتی [ بست 5]
 • مدیر سیستم آفمس [ بست 5]
 • مامور حواله معاشات دو [ بست 6]
 • مامور فایلنگ [ بست 6]
 • مامور بودجه انکشافی [ بست 6]
 • ماموربودجه عادی[ بست 6]
 • مامور فائلينگ [ بست 6]
 • مامور دفتر م 38 تخصیصات [ بست 6]
 • مامور حواله معاشات دو [ بست 6]
 • مامور تحصیلی [ بست 6]
 • مامور تصفیه [ بست 6]