اداره ملی امتحانات

  • مدیریت محاسبه جنسی [ بست 5]
  • مدیریت دیپوها [ بست 5]
  • مديريت مازاد اموال [ بست 5]
  • مامور توزیع اجناس [ بست 6]
  • مامور ثبت و تشریح [ بست 6]