د ازموینو ملي اداره = اداره ملی امتحانات
08 قوس 1396
اداره ملی امتحانات

اداره ملی امتحانات

برگزاری پروسه ملی کانکور سرتاسری در کشور، به هدف جذب جوانان شایسته و با استعداد در پوهنتون ها، موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی، تا بتوانند در راستای پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور عزیز ما نقش خویش را ایفا نمایند. بناً پروسه کانکور برای معرفی کادر های جوان کشور، یگانه راه می باشد. بنابر این ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی وب سایت را آماده ساخته تا داوطلبان بتوانند به اسرع وقت در رابطه به این ریاست به ویژه آزمون کانکور معلومات لازم را به دست آورند.

پوهنوال عبدالقدیر خموش
رییس عمومی امتحانات