ریاست عمومی امتحانات
08 قوس 1396
به وب سایت ریاست عمومی امتحانات   خوش آمدید!

به وب سایت ریاست عمومی امتحانات  خوش آمدید!

راه اندازی پروسه ملی و سرتاسری امتحان کانکور در سراسر کشور و جذب داوطلبان شایسته لایق و مستعد درپوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی ونیمه عالی دولتی به منظور فراگیری دانش فنی و مسلکی در جهت رشد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی افغانستان ورفع نیازمندی های جامعه افغانی ازلحاظ داشتن کادرهای فنی ومسلکی یک امر مهم و ارزنده تلقی می گردد زیرا کانکور یگانه گذارگاه گزینش کادر های نخبه برای شگوفایی کشور شمرده می شود اینک ریاست عمومی امتحانات کانکور وزارت تحصیلات عالی جهت آگاهی به موقع داوطلبان امتحان کانکور ویب سایت و یژه اش را ایجاد نموده است تا گامی باشد در راستای دستیابی داوطلبان به معلومات دست روند امور این ریاست به خصوص برگزاری امتحانات کانکور و معلومات مرتبط آن

پوهنوال عبدالقدیر خموش
سرپرست ریاست امتحانات