اداره ملی امتحانات

 • مدیریت اجرائیه [ بست 5]
 • مدیر دیتابیس و احصائیه [ بست 5]
 • عضو مسلکی اجرائیه لیلیه ها [ بست 5]
 • مدیر عمومی لیلیه ذکور (مرکز) [ بست 4]
 • مدیر عمومی لیلیه ملی نسوان [ بست 4]
 • مدیریت اداری [ بست 5]
 • مدیر ارزاقی [ بست 5]
 • معلم رهنما [ بست 5]
 • مدیر جنسی ذکور [ بست 5]
 • مدیر جنسی نسوان [ بست 5]
 • معلم رهنمادوازده نسوان [ بست 5]
 • مدیریت اداری نسوان [ بست 5]
 • مدیر ارزاقی نسوان [ بست 5]
 • مامور اداری [ بست 6]
 • مامور توزیع مواد غذائی دو [ بست 6]
 • مامور تحویلخانه دو [ بست 6]
 • مامور تحویلخانه دو نسوان [ بست 6]
 • مامور توزیع مواد غذائی دو نسوان [ بست 6]