اداره ملی امتحانات

 • مدیر عمومی ترانسپورت [ بست 4]
 • مدیریت کلوپ [ بست 5]
 • مدیر عمومی حفظ و مراقبت [ بست 4]
 • مدیریت محاسبه روغنیات [ بست 5]
 • مدیریت ترمیمات تخنیکی [ بست 5]
 • مدیریت سجل عراده جات و انتقال کارکنان [ بست 5]
 • مامور کلوپدو [ بست 6]
 • مدیریت ثبت و مراقبت املاک [ بست 5]
 • مدیریت عرضه خدمات جاری [ بست 5]
 • مامور تنظیم و محاسبه روغنیات [ بست 6]
 • مامور املاک [ بست 6]
 • مامور سرسبزی [ بست 6]
 • مامور تنظیف و پاکاری [ بست 6]