د ازموینو ملي اداره = اداره ملی امتحانات

تاريخچه وزارت تحصيلات عالي افغانستان

براي نخستين بار هسته ي تحصيلات عالي در کشور بتاريخ اول عقرب سال 1311 هه-ش با تاسيس پوهنحي طب در شهر کابل گذاشته شد. اين پوهنحي تحت سر پرستي يکي از متخصصين ترکي بنام پروفيسور دوکتور رفیقي کامل بيگ با 8 تن استادان شروع بکار کرد . فعاليت هاي ابتدائي اين نهاد نوبنيات را شعبات طبي کوچکي تشکيل ميداد که بعضاً با انکشاف روز افزون در جهان، با تهيه برنامه سنجيده شده ي علمي و تخنيکي در مسير توسعه کمي و کيفي قرار گرفت طي چند دهه از حالت اولي به 5 نهاد آموزشي در بخش هاي طب معالجوي، طب اطفال، طب ستوماتولوژي (دندان)، طب نظامي و اکمال تخصص انکشاف يافت. تعداد محصلان آن که زماني از 500 نفر تجاوز نمي کرد تا سالهاي 1380 به 6000 تن رسيده، تا سه دهه قبل برجسته ترين متخصصين را دارا بود که از جمله 30 نفر آن پروفيسور در سطح جهان بود براي ديپارتمنت هاي مربوط آن از طريق سازمان صحي جهان، ترکيه و مؤسسه طبي ليون فرانسه کمک هاي تخنيکي، علمي و نشراتي صورت مي گرفت. پوهنحي حقوق و علوم سياسي به خاطر تربيه کادر هاي علمي و متخصصين جوان بحيث نهاد تحصيلي در 11 ميزان 1317 ايجاد گرديد. اين پوهنحي موظف شد تا جوانان فهيم، مهذب و با تربيه عالي را در علوم اداري، سياسي و روابط بين المللي جهت خدمت به جامعه آماده سازد.

ادامه