اداره ملی امتحانات

  • کارشناس امور حقوقی و تحليل اسناد [ بست 4]
  • کارشناس اسناد تقنيني [ بست 4]
  • مامور اجرائیه [ بست 6]