اداره ملی امتحانات

  • مدیریت عمومی اطلاعات[ بست 4]
  • مدیریت عمومی تنظیم آثار علمی [ بست 4]
  • خبرنگار چهار بست [ بست 4]
  • عکاس و کمره مین [ بست 5]
  • مدیریت نشریه [ بست 5]
  • عضو مسلکی تصحیح متون[ بست 5]