اداره ملی امتحانات

  • مدیریت عمومی تحلیل و تهیه گزارشات [ بست 4]
  • کارشناس تهیه گزارشات و تحلیل ارقام دو [ بست 4]
  • مدیریت ثبت ارقام و دیتابیس [ بست 5]
  • کارشناس احصائیه، گزارشات و تحلیل ارقام موسسات تحصیلات عالی خصوصی [ بست 4]