اداره ملی امتحانات

  • کارشناس هماهنگی برنامه ها [ بست 4]
  • کارشناس روابط با تمویل کننده گان [ بست 4]
  • سکرتریت معینیت علمی [ بست 4]
  • کارشناس انسجام پروژه های انکشافی مرکزی و ولایتی [ بست 4]