اداره ملی امتحانات

  • مدیریت عمومی پلانگزاری منابع بشری [ بست 4]
  • مدیریت عمومی انکشاف تشکیلاتی [ بست 4]
  • مدیریت عمومی تحلیل و تصنیف وظایف [ بست 4]
  • مدیر مسلكي ترتیب ، تنظیم و توحید لوایح وظایف [ بست 5]
  • عضو مسلکی ساختار تشكيلاتي [ بست 5]
  • کارشناس ساختار تشكيلاتي [ بست 5]