دکانکور ازمونیه عمومی ریاست
موقعیت
پته
کارته چهار
د لوړو زده کړو وزارت کابل افغانستان

info@kankor.edu.af

له مونږ سره اړیکه
پوښتنې او ځوابونه
Submit