اداره ملی امتحانات

  • مدیریت عمومی ارزیابی ازکیفیت تحقیقات ، نشرات علمی و کریکولم [ بست 4]
  • مدیریت عمومی تطبیق پلان های اکادمیک نهاد های تحصیلات عالی و احصائیه [ بست 4]
  • مدیریت عمومی ارزیابی از کیفیت تدریس ومیتود درسی [ بست 4]
  • کارشناس بهبودکیفیت تحقیقات ونشرات علمی و کریکولم [ بست 4]
  • کارشناس بهبود کیفیت تدریس و میتود درسی [ بست 4]