دکانکور ازمونیه عمومی ریاست
08 سلواغی 1396

خبرتیا

خبرتیا

ادامه
07 عقرب 1396

ښځینه کارکونکو لپاره د ماسټرۍ بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

ښځینه کارکونکو لپاره د ماسټرۍ بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

ادامه
07 عقرب 1396

د کوریا هېواد د بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

د کوریا هېواد د بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

ادامه
07 عقرب 1396

بنګله دېش هېواد بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

بنګله دېش هېواد بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

ادامه
30 میزان 1396

د تحصیلي نصاب د بیا کتنې او معیاري کولو ملي اجماع په اړه ملي بلنه دغه اجماع د لوړو زده کړو بنسټونو لپاره په بېلابېلو څانګو کې د یو معیاري تحصیلي نصاب رامنځته کولو په موخه جوړیږي

د تحصیلي نصاب د بیا کتنې او معیاري کولو ملي اجماع په اړه ملي بلنه دغه اجماع د لوړو زده کړو بنسټونو لپاره په بېلابېلو څانګو کې د یو معیاري تحصیلي نصاب رامنځته کولو په موخه جوړیږي

ادامه