د ازموینو ملي اداره = اداره ملی امتحانات
09 سنبله 1397

اطلاعیۀ ادارۀ ملی امتحانات

به اطلاع کاندیدان محترم بست های موقت کمیسیون مستقل انتخابات که امتحان شان در هشت زون کشور از طرف ادارۀ ملی امتحانات اخذ گردیده بود؛ رسانیده می شود؛ نتایج امتحان شان در ویب سایت کمیسیون مستقل انتخابات به نشر رسیده است. کاندیدان محترم جهت بازدید نتایج شان به ویب سایت ذیل مراجعه نمایند.(WWW.IEC.ORG.AF/FA/KANKORRESULTS)