د ازموینو ملي اداره = اداره ملی امتحانات
21 حمل 1397

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات

به آگاهی کاندیدان واجد شرایط امتحان رقابتی جمعی بست های اصلاحات اداری و خدمات ملکی  ولایت تخار رسانیده می‌شود که امتحان شان به روزهای  سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه مؤرخ 27 ، 28 و 29 حمل  اخذ می‌گردد؛ بناءً همۀ کاندیدان ولایت یاد شده مطابق تقسیم اوقات زیر پس از اخذ کارت شمول امتحان، به پوهنتون ولایت متذکره غرض بایومتریک و سپری نمودن امتحان شان حاضر گردند: ولایت روز بایومتریک روز امتحان محل بایومتریک محل امتحان تخار شنبه، یک شنبه و دوشنبه مؤرخ  25، 26 و 27 حمل سه شنبه، چهار شنبه  و پنج شنبه مؤرخ 28 ، 29 و 30  حمل پوهنتون تخار پوهنتون تخار