اداره ملی امتحانات
08 دلو 1396

آگاهی

به آگهی کاندیدان واجد شرایط امتحان رقابتی جمعی بست های اصلاحات اداری ولایات ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان رسانیده می شود که امتحان شان روز شنبه مؤرخ ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۹۶ اخذ می گردد؛ بناءً همۀ کاندیدان ولایات یاد شده مطابق تقسیم اوقات زیر پس از اخذ کارت شمول امتحان، به پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی ولایات متذکره غرض بایومتریک و سپری نمودن امتحان شان حاضر گردند: ولایت روز بایومتریک روز امتحان محل بایومتریک محل امتحان ننگرهار چهارشنبه ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ شنبه ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ پوهنتون ننگرهار پوهنتون ننگرهار لغمان پنجشنبه ۱۲/۱۱/۱۳۹۶ شنبه ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ پوهنتون لغمان پوهنتون لغمان کنرها پنجشنبه ۱۲/۱۱/۱۳۹۶ شنبه ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ پوهنتون سیدجمال الدین افغانی پوهنتون سیدجمال الدین افغانی نورستان شنبه ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ یکشنبه ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ مرکز ولایت مرکز ولایت