اداره ملی امتحانات
30 میزان 1396

ابلاغیه وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون های افغانستان به منظور تامین نظم بیشتر اکادمیک در نهاد های تحصیلی کشور و جلو گیری از پدیده شوم استفاده جوانان از مواد مخدر و دخانیات به ویژه در محیط های اکادمیک، مراتب آتی ابلاغ می گردد

1. استفاده از مواد مخدر، دخانیات خریدو فروش آنها در محیط پوهنتون، صنوف درسی و لیلیه ها از طریق کانتین ها، قطعاً ممنوع می باشد. 2. در صورت مشاهده محصلان در اثنای استفاده از هر نوع مواد مخدر، طبق اسناد تقنینی و دسپلینی تحصیلات عالی کشور، به مجازات شدید (تا سرحد اخراج از پوهنتون و لیلیه) مواجه میگردند. 3. به اشخاص و مراجع که در خرید و فروش مواد فوق الذکر مبادرت می ورزند برخورد قانونی صورت گرفته و به مراجع عدلی و قضائی معرفی میگردند. 4. مسوولین تمام نهاد های تحصیلات عالی کشور مکلف اند که نظارت دقیق از مواد فوق الذکر بخصوص از کانتین های داخل پوهنتون ها و لیلیه ها داشته باشند و در صورت مشاهده چنین موارد به زود ترین فرصت اجراات قانونی و دسپلینی نمایند. 5. از تمام محصلان، استادان و کارمندان پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی تقاضا می گردد تا در صورت مواجه شدن با موارد فوقو دریافت اسناد و شواهد موثق در زمینه، با شماره های ذیل به تماس شوند. ریاست دفتر مقام وزارت تحصیلات عالی:0202500385 ریاست تفتیش داخلی وزارت تحصیلات عالی: 0202500047 ریاست نشرات، اطلاعات و ارتباط عامه وزارت تحصیلات عالی: 0202500325