اداره ملی امتحانات
30 میزان 1396

اطلاعیه اشتراک در ورکشاپ ارتقای ظرفیت برای مسئولان ارشد پوهنتون های دولتی

در مورد برنامه همان گونه که در پلان استراتیژیک ملی تحصیلات عالی آمده است، تحصیلات عالی یکی از محرک های کلیدی رشد اقتصادی است، در پلان استراتیژیک ملی تحصیلات عالی،روی تحصیلات عالی با کیفیت به عنوان "کلید دستیابی به انکشاف ملی و رفاه شهروندان" تاکید شده است.برنامه آموزش پیشرفته رهبری پوهنتون ها در افغانستان (AULiA)به عنوان بخشی از استراتیژی جامع ملی می تواند نقش مهمی در انکشاف کشور بازی نماید. هدف اصلی این برنامه تقویت رهبری استراتیژیک مسئولان ارشد در سطوح تصمیم گیری پوهنتونهای کشور می باشد، تا از تجارب و مهارت های آنان بتوان در اولویت های انکشاف ملی کشور استفاده نمود. این برنامه در نظر دارد تا تصمیم گیرندگان اصلی پوهنتون ها را با درک پالیسی و اجرای پالیسی برای تطبیق اهداف پالیسی های ملی تحصیلات عالی آماده نماید تا با استفاده از تقویت اجراآت با کیفیت و حصول اطمینان از اجراآت، تغییرات مثبت در تقویت پوهنتون های کشور به میان آید. به صورت مشخص، برنامه آموزشیAULiA روی دو محور اساسی طراحی شده است، که اهداف هر دو محور از نگاه اهمیت با هم برابر هستند. محور اول این برنامه آموزشی اجرای یک برنامه فشرده آموزشی در مورد پالیسی ملی و اولویت های ملی می باشد، که با تشریک تجربه های اشتراک کنندگان منجر به درک واحدی از بهبود رهبری تحصیلات عالی کشور می گردد. محور دوم توضیح محتوا-محور قواعد تغییر رهبریاستراتیژیک می باشد که توسط تسهیل کنندگان مجرب به صورت مباحثه برگزار می گردد که به اشتراک کنندگان فرصت می دهد تا روی یک اجندای عملیاتی برای نایل شدن به اهداف برنامه به توافق برسند. در مورد ورکشاپ وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد تا یک ورکشاپ ملی رهبری و مدیریت را برای پوهنتون های کشور در اوایل نوامبر 2017 تدویر نماید. این ورکشاپ توسط متخصصان بین المللی از پوهنتون تکنالوژی آسیایی (AIT) کشور تایلند برگزار خواهد شد. ورکشاپ در کابل برگزار گردیده و اشتراک در این ورکشاپ برای رؤسا و مسئولان ارشد تمام پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی آزاد خواهد بود. منحیث بخشی از پلان گذاری دراز مدت در عرصه رهبری و مدیریت پوهنتون ها، یک گروپ کوچک از اشتراک کنندگاندر جریان ورکشاپ شناسایی و انتخاب خواهند شد تادر اوایل سال 2018 میلادی در ورکشاپ پیشرفته آموزشی در بنکاک، تایلند اشتراک نمایند. تمام هزینه ها و مصارف اشتراک کنندگان ورکشاپ، به شمول جیب خرچ و سفریه، توسط وزارت تحصیلات عالی پرداخته می شود. محتوای ورکشاپ این ورکشاپ موضوعات شناخته شده مهم رهبری را تحت پوشش قرار داده و در شش نمونه ارائه خواهد کرد. موضوعات ورکشاپ برای ایجاد یک راهکار مشترک، از طریق تمام نمونه های که در ورکشاپ تحت پوشش قرار می گیرند، طراحی شده است. بحث روی موضوعات مشترک در بررسی گفتمان جاری که تحصیلات عالی جهان امروز را شکل می دهد، ریشه یابی خواهد شد. تاثیر پذیری از تجارب اشتراک کنندگان و نقش آنان در بهبود برنامه ها در افغانستان، کمک خواهد کرد تا اشتراک کنندگاناز یک منظر کلیبه چالش های ایجاد شده به شیوه خود نحوه پاسخدهیخویش را شکل دهند. به صورت کل، در این ورکشاپ روی نکات ذیل تمرکز خواهد شد: • اجراآت سازمانی (Organizational Performance) • تدوین و تطبیق پلان استراتیژیک (Formulation and implementation of Strategic Plan) • شیوه های تطبیق دوام دار سیستم های آموزش مبتنی بر هدف و آموزش شاگرد محوری (Sustainable implementation of OBE-SCL approach) چه کسانی می توانند اشتراک کنند: رؤسای پوهنتون ها، معاونان پوهنتون ها، رؤسای پوهنحی ها، آمرین دیپارتمنت ها، رؤسای کمیته ها، مسئولان واحد های تضمین کیفیت و مراکز انکشاف مسلکی و اعضای کادر علمی واجد شرایط و متعهد تمام نهادهای تحصیلات عالی دولتی می توانند برای اشتراک در این ورکشاپ درخواستی ارائه نمایند. شرایط اشتراک: اشتراک در این ورکشاپ برای تمام 38 پوهنتون و موسسه تحصیلات عالی دولتی آزاد می باشد. کاندیدانی که درخواستی های خویش را ارائه می نمایند، طی یک پروسه شفاف انتخاب می شوند و می توانند در ورکشاپ اشتراک ورزند. حداقل شرایط اشتراک در این ورکشاپ قرار ذیل است: • داشتن مهارت عالی در زبان انگلیسی • داشتن سن زیر 46 سال • داشتن درجه تحصیل ماستری با حداقل چهار سال تجربه تدریس • داشتن تعهد به ایفای وظیفه در محیط پر چالش و تلاش جهت آوردن تغییرات مثبت • به کسانی که تجربه مدیریت و رهبری اکادمیک دارند، ارجحیت داده می شود. تاریخ ختم ارائه درخواستی متقاضیان واجد شرایط باید سی وی خویش را قبل از 31 اکتوبر 2017 از طریق ایمیل به آدرس های ذیل ارسال نمایند: زبیر صدیقی رییس انکشاف برنامه های علمی، وزارت تحصیلات عالی ایمیل آدرس: sediqi.mohe@gmail.com شماره تماس: +93 20 250 00 48 یما هاشمی مدیر ارشد عملیاتی پوهنتون ها، برنامه انکشاف تحصیلات عالی ایمیل آدرس: hashimiyama@gmail.com شماره تماس: +93783 140 938 • اجراآت سازمانی (Organizational Performance) • تدوین و تطبیق پلان استراتیژیک (Formulation and implementation of Strategic Plan) • شیوه های تطبیق دوام دار سیستم های آموزش مبتنی بر هدف و آموزش شاگرد محوری (Sustainable implementation of OBE-SCL approach) •