د ازموینو ملي اداره = اداره ملی امتحانات
09 سنبله 1397

اطلاعیۀ ادارۀ ملی امتحانات

اطلاعیۀ ادارۀ ملی امتحانات

ادامه
28 ثور 1397

آگهی درمورد طی مراحل اسناد بست های اداری

آگهی درمورد طی مراحل اسناد بست های اداری

ادامه
28 ثور 1397

اطلاعیۀ ریاست عمومی امتحانات

اطلاعیۀ ریاست عمومی امتحانات

ادامه
28 حمل 1397

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات

ادامه
21 حمل 1397

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات

ادامه