ریاست عمومی امتحانات
30 دلو 1396

آگاهی

آگاهی

ادامه
25 دلو 1396
08 دلو 1396

آگاهی

آگاهی

ادامه
11 عقرب 1396

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور

ادامه
30 میزان 1396

اطلاعیه اشتراک در ورکشاپ ارتقای ظرفیت برای مسئولان ارشد پوهنتون های دولتی

اطلاعیه اشتراک در ورکشاپ ارتقای ظرفیت برای مسئولان ارشد پوهنتون های دولتی

ادامه