اداره ملی امتحانات

  • آموزگار برنامه هاي ارتقاي ظرفيت(اداره ومنجمنت) [ بست 4]
  • مدیریت عمومی نیاز سنجی آموزش و تطبیق برنامه ها آموزشی [ بست 4]