اداره ملی امتحانات

  • مامور اجرائیه [ بست 6]
  • ثبت وپذیرش [ بست 5]
  • مدیریت عمومی ارزیابی اسناد تحصیلی [ بست 4]
  • مدیریت تعیین معادلت [ بست 5]
  • مدیریت عمومی تنظیم سوابق واسناد تحصیلی [ بست 4]
  • عضو ارزیابی اسناد تحصیلی [ بست 5]
  • عضوی مسلکی تنظیم سوابق واسناد تحصیلی [ بست 5]