اداره ملی امتحانات

  • مدیریت عمومي بورسهاي فوق ليسانس كارمندان [ بست 4]
  • مدیریت عمومي بورسهاي فوق ليسانس استادان [ بست 4]
  • مدیریت بورسهاي فوق ليسانس كارمندان ادارات [ بست 5]
  • مدیریت بورسهاي فوق ليسانس استادان [ بست 5]