اداره ملی امتحانات

  • مدیریت ثبت ، راجستر و جواز نامه [ بست 5]
  • کارشناس ارزیابی اسناد موسسات تحصیلات عالی خصوصی [ بست 4]
  • کارشناس ارزیابی نصاب درسی اساسنامه و لوایح [ بست 4]