اداره ملی امتحانات

  • کارشناس هماهنگی شورای عالی موسسات تحصیلات عالی دولتی [ بست 4]
  • کارشناس هماهنگی انجمن موسسات تحصیلات عالی خصوصی [ بست 4]