اداره ملی امتحانات

  • مدیریت عمومی تنظیم بورسهای دولتی [ بست 4]
  • مسول بخش هند و سایر کشور ها دو [ بست 5]
  • مسئول بخش ترکیه و مالیزیا دو