اداره ملی امتحانات

  • مدیریت عمومی نظارت پروسه سفر و اعاشه اباته کاندیدان بورسها [ بست 4]
  • مدیریت عمومی لوژستیک کاندیدان بورسهای [ بست 4]
  • اتشه تحصیلی در سفارت افغنی مقیم هند [ بست 6]
  • اتشه تحصیلی در سفارت افغنی مقیم ترکیه [ بست 6]