اداره ملی امتحانات

 • مدیریت عمومی ارزیابی اجراات کارکنان [ بست 4]
 • مدیریت عمومی سوانح [ بست 4]
 • مدیریت عمومی مصئونیت ، صحت و رسیده گی به شکایات [ بست 4]
 • مدیریت ارزیابی اجراات کارکنان [ بست 5]
 • مدیریت سوانح دیتابیس ولایاتی [ بست 5]
 • مدیریت سوانح مرکزی دیتابیس [ بست 5]
 • مدیریت حاضری [ بست 5]
 • مدیریت تقاعد و انفصال [ بست 5]
 • کارشناس سوانح دیتابیس مرکزی ولایاتی [ بست 4]
 • مامور حاضری [ بست 6]
 • کارشناس تقاعد انفصال [ بست 4]