اداره ملی امتحانات

  • مدیریت عمومی تنظیم بورسهای گروپی [ بست 4]
  • مسول بورسیه های روسیه و قزاقستان دو بست [ بست 5]
  • مسول بورسهای هندستان و پاکستان دو بست [ بست 5]
  • مسول بورسهای شخصی، متفرقه و کوتاه مدت [ بست 5]
  • مسول بورسهای عربی و افریقائی [ بست 5]