اداره ملی امتحانات

معرفی پروژه انکشاف تحصیلات عالی


پروژه انکشاف تحصیلات عالی (HEDP) که یکی از پروژه های بانک جهانی می باشد؛ از یک سال بدین سو به تعقیب پروژهء SHEP در وزارت تحصیلات عالی افغانستان برای مدت پنج سال الی سال 2020 تطبیق می گردد. هدف کلی این برنامه بهبود کیفیت و ازدیاد دسترسی به تحصیلات عالی می باشد. این پروژه حامی پلان استراتیژیک ملی تحصیلات عالی بوده که هدف از آن انکشاف سکتور تحصیلات عالی توسط ازدیاد شمولیت ها در مراجع تحصیلی، بهبود و تضمین کیفیت، و گرایش تحصیلات عالی به سوی پیشرفت انکشافی و اقتصادی افغانستان است.

بخش های پروژه انکشاف تحصیلات عالی

پروژه انکشاف تحصیلات عالی متشکل از دو بخش (Component) می باشد، اول، برنامه انکشاف تحصیلات عالی و دوم، اجرای برنامه و پشتیبانی تخنیکی. با وجود آنکه وظایف تعیین شده تحت هر بخش متمایز از دیگری می باشد، هر دو بخش مکمِّل یکدیگر اند. بخش اول که دارای بودجه 40 ملیون دالری است، مستقیماُ پشتیبان پلان استراتیژیک ملی تحصیلات عالی می باشد؛ حالانکه بخش دوم با بودجه 10 ملیون دالر، در قسمت تطبیق بخش اول همکاری اعظمی را بدوش دارد.

معرفی بخش های پروژه انکشاف تحصیلات عالی

پروژه انکشاف تحصیلات عالی به تأسی از پلان استراتیژیک ملی تحصیلات عالی تشکیل گردیده است، بخش اول آن که شامل 5 جزء اصلی می گردد، به پشتیبانی از پلان یاد شده، فعالیت های مربوطه را که مشتمل بر موارد ذیل اند، تطبیق مینماید. - ازدیاد دسترسی به رشته های دارای اولویت برای انکشاف اقتصادی - ارتقاء و مدرنیزه نمودن کیفیت آموزش و یادگیری - انکشاف مهارت ها و شرایط اساتید پوهنتون ها - تقویت حکومتداری، تضمین کیفیت و اعتبار دهی - تقویت تحقیق های علمی به منظور انکشاف اقتصادی بخش دوم پروژه انکشاف تحصیلات عالی که عبارت از اجرای برنامه و حمایت تخنیکی میشود شامل برناامه ریزی در قسمت پلان های سالانه، تدارکات و خریداری ها، بخش های مالی و اداری، نظارت و ارزیابی، کنترول داخلی و تفتیش داخلی می گردد. هر یک از فعالیت های بخش های نامبرده در تسریع تطبیق فعالیت ها توسط بخش اول پروژه که برنامه

لینک فیس بوک (HEDP)
برای معلومات بیشتر به لینک زیر مراجعه نماید